May 18, 2018

Privacy Statement

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Artilience geleverde producten en diensten.

Artilience, gevestigd te Copijnlaan 6, Groenekan, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Artilience adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers bij het automatiseren van werkzaamheden en het inzetten van geautomatiseerde besluitvorming. Artilience maakt geen gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artilience verwerkt uw persoonsgegevens omdat u en/of de organisatie waar u voor werkzaam bent, gebruik maakt of gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Artilience van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Artilience in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam, achternaam, geslacht en functie
  • Bedrijfsnaam, adresgegevens, contactinformatie en betaalgegevens
  • Interesses en voorkeuren

Verwerkt Artilience ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Artilience verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Artilience, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Artilience. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over nieuwe diensten. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Artilience gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Artilience zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Artilience zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Artilience verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Artilience maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar het mailadres onderaan deze pagina, waarop wij uiterlijk binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kan Artilience u vragen om u adequaat te identificeren.

Beveiliging

Artilience hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Artilience heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Artilience toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Artilience gebruik maakt van de diensten van derden, zal Artilience in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het mailadres onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 18 mei 2018.